2017. április 19., szerda

Felbukkant néhány új-régi Hamvas-fotó!A megosztásért köszönet Záhonyi Zsófinak!

2017. március 1., szerda

A szutra-stílus

(részlet, Scientia sacra)


Az őskori könyvet szutra-stílusban írták. A szutra szanszkrit szó, grammatikailag csaknem összefüggéstelen szavakból álló rövid mondat, csaknem rejtvény. Szógyökökből álló titkosírásnak is nevezhető. Az összefüggést az olvasónak kell megtalálnia. Az ilyen szutrában a feljegyző a szavakat úgy használja, mint a jelképeket. Ezért az őskori India vagy Irán szavakkal írt könyve a jelekkel írt kínai könyvtől, a hieroglifákkal írt egyiptomi papirusztól, a kőbe vésett babiloni írástól vagy a mexikói azték, a perui csomózott kiputól lényegében nem különbözik.

A stílus hatása az összes szent könyveken, a halotti papiruszokon, a héber Biblián éppen úgy, mint a Kabala régi iratain, Hérakleitoszon, Püthagoraszon, Hermész Triszmegisztoszon és a gnosztikus műveken is érezhető.

A szutra-stílus abban az időben keletkezett, amikor a szájhagyomány még élt, de a hagyományt a Mester írott jelekkel is továbbadta. Erre emlékszik az az elbeszélés, amely elmondja, hogy Lao-ce nyolcvanéves korában elhagyta hazáját, de a határon a főhivatalnok kérésére néhány rövid versben egész tudását leírta. Ahol jelek nem voltak, vagy ahol a hagyományt a szellemi kaszt leírni vonakodott, mint igen sok esetben, például a keltáknál, akiknél azt, aki bármit le mert írni, a druidák halállal büntették, ott idők folyamán az ősi hagyomány részben elveszett, részben az új hagyományba olvadt. Ahol az ősi hagyomány szutráira az új hagyomány szervesen rátelepedett, ott gyakran a geológiai rétegekhez hasonló konglomerátum keletkezett; ez az eset a tibeti Bardo Tödolnál és az egyiptomi Hermész Triszmegisztosznál.

A szutra-stílus feloldása a kínai Ji kingben csaknem lépésről lépésre követhető. Az, ami most könyv, eredetileg nem volt egyéb, mint az egy hosszú és a két rövid (jang és jin) csontpálcikák nyolcas csoportjának hatvannégyféle kombinációja. A csontpálcikáknak bizonyos összefüggéseikben más-más jelentésük volt. Hatszor egy hosszú volt a Teremtő princípium jelképe; hatszor két rövid volt a Befogadó. A jelképeket később a cickafark nevű növény (achillea millefolii) szárából készült vesszővel jóslásra használták. Az egész rendszer zárt világképet jelentett. Ez a rendszer egy az archaikus szintézisek közül, mint amilyen volt a héber Kabala, az aritmológia vagy az asztrológia.

A csontpálcikák jelzette képek és jelentések írásba való foglalása forradalmi tett volt, s ellene a kínai szellemi kaszt nagy része a végsőkig tiltakozott. Ez volt a történeti idők nagy válságai közül az első. A képek értelmének írásban való feljegyzése szutra-stílusban készült. A könyvet egy aránylag kései alakban Konfu-ce megmentette. A Ji kinghez Ven császár és fia magyarázatot írt, s így a szöveg egyre bővült és egyre folyamatosabbá vált. Az utolsó archaikus kommentár Konfu-ce műve. A könyv akkor már olyan formát nyert, hogy grammatikailag a nem különösebben beavatottak számára is érthető lett.

Valószínűleg így keletkezett a Védanta, a Brahmanasz, a Bundahisn, a Szánkhja is. Eredeti alakját nagyon kevés könyv tartotta meg, s a többi közt ilyen Patandzsali Jóga-szutrája, vagy a nagy Szánkhja-karika.

A szutrában a szavak látszólagos összefüggéstelenségének olyan mágikus érintése van, mint amilyent a történeti emberiség a gnómában, a szentenciában óhajtott megvalósítani, – a legtöbb esetben igen kevés szerencsével. Mert a szutrához képest még a minden fölöslegestől megtisztított La Rochefoucauld-szentencia is fecsegés. A különbség ugyanis nem a formai jellegben van. Tömörségben, súlyban, komolyságban és erőben a szutránál többet írott nyelv adni nem tud. A szutra végső titka pedig az, hogy amit nyújt, az nem fogalom és nem kép, tehát sem az értelmi tudáshoz, sem a mítoszhoz semmi köze sincs. A szutra elemi metafizikai érintés, amely felébreszt. Ez az Élet Mesterének közvetlen érintése. Az őskori hagyományból az éberség megértése nélkül semmi sem látható. A szutra primer éberségi aktus jele úgy, hogy kellő kulccsal ez az aktus az olvasót is elkapja és felriasztja.

A legtöbb esetben a szutra, akárhány szóból áll is, a teljes mondatnál egy szóval kevesebb. Ha a felriasztáshoz hat szó kell, csak ötöt mond ki. A hatodik a kulcs, amit vagy a Mester ad meg, vagy meg kell találni. Esetleg enélkül is érthető, de esetleg tévesen, esetleg az ellenkezője. Amíg a megértést a felébredés villanása nem kíséri, addig a szutrát az ember nem fejtette meg. Mert ez a villanás a primer. Ez a kipattanó szikra, amiről Platón hetedik levelében beszél. A szutra legmélyebb tartalma mindig metafizikai és abszolút. A mitikus tartalom, a kép már másodrendű. Az ésszerű értelem pedig harmadrendű. Grammatikája pedig egyáltalában nincs. Néha úgy hangzik, mint a jóslat, néha mint a hallucináció. Püthia beszélt így, költők írtak így, istenek nyilatkoztak meg így.

2017. február 28., kedd

Farkas Jenő: Vertikal (Függő)

Személyes, szerzői film, amelynek magyar származású alkotója, Farkas Jenő, Hamvas Béla műveinek egyfajta átlényegítésére vállalkozott. Főhőse, a filmbéli Christian életének delén vándorlásra adja a fejét, hogy eleget tegyen belső sugallatának, s megbékéljen önmagával, a világgal, amelyet sorsának kereteként kapott.

  VERTIKÁL AZ ELSÖ UTAZÀS

2017. február 23., csütörtök

Hamvas Filmklub

Nagyításért katt a képre!

További infó itt

Hamvas Collegium - A Karnevál titkai


Szeretettel hívunk a budapesti Hamvas Collegium következő összejövetelére 2017. február 22-én szerdán 17:30-tól.

A bevezető előadást tartja, és a beszélgetést vezeti:
Dr. Thiel Katalin filozófus, “A Karnevál titkai” címen.
(Hamvas Béla: Karnevál regénye alapján.)

Helye az Ars et Vita Alapítvány előadóterme, Budapesten a Váci utca 40-es szám alatt (23-as kapucsengő).

2017. február 8., szerda

A budapesti HAMVAS BÉLA KÖR következő összejövetelei

2017. (30. évfolyam) február 14. (kedd) 17 óra 30 perc
Helye: Budapesti Eötvös József Gimnázium (Bp. V. ker. Reáltanoda u. 5-7.)
Témája: Szentségmandala.
A beszélgetést bevezeti: László Ruth


2017. (30. évfolyam) március 14. (kedd) 17 óra 30 perc
Helye: Budapesti Eötvös József Gimnázium (Bp. V. ker. Reáltanoda u. 5-7.)
Témája: A gödöllőiek szellemisége avagy Remsey Ágnes és Hamvas Béla baráti kapcsolata.
A beszélgetést bevezeti: Tompa Gábor
                 

2017. (30. évfolyam) április 18. (kedd) 17 óra 30 perc
Helye: Budapesti Eötvös József Gimnázium (Bp. V. ker. Reáltanoda u. 5-7.)
Témája: A "görög–római" Shakespeare az angol reneszánszban.
A beszélgetést bevezeti: Dörömbözi János

2017. (30. évfolyam) május 16. (kedd) 17 óra 30 perc
Helye: Budapesti Eötvös József Gimnázium (Bp. V. ker. Reáltanoda u. 5-7.)
Témája: „A mindenséggel mérd magad” - Rudolf Kassner fiziognómiai világképe.
A beszélgetést bevezeti: Deréky Géza


2017. február 5., vasárnap

A Kossuth-díjas raktáros

A valóságban felébredni című könyvről és A nevezetes névtelen c. DVD-mellékletről (Medio Kiadó, 2016)

Sütő Zsolt jegyzete„Nem az a fontos, hogy ki mit mond, hanem ki hol áll.”

Sajátos helyzet, ahogy Hamvas gyakran beszél a „valódi közösség kínzó hiányáról”, miközben ma egyre többen kapcsolódunk egymáshoz, éppen őáltala, nevezetes névtelenek és nevesek, a művei és élettörténete által, szerte a világon, amellett, vagy talán éppen annak köszönhetően, hogy valamilyen életbevágó hatással van személyes életünkre. Szinte egy külön törzs, akiket Hamvas segített a „valóságban felébredni”, és akik így vagy úgy valamennyire kívüle vagyunk, kerülünk az adott tér-idő konstellációnak. Mindannyiunkat megérintett és megszólított. Melyik másik magyar „író” képes még erre, így? Ebben egyedülálló. Egyedül áll. De mindig mellettünk (ahogy a DVD egyik interjújában is megfogalmazódik), még a legtriviálisabb helyzetekben is. És ráadásul mindig itt és most, jelen időben. 

Az nyilvánvaló, hogy „minden nagy mű kortársam”, de az kevésbé, hogy minden nagy lélek itt él mellettem, melletted, mindig, és kapcsolódni nemcsak lehet, de érdemes. Hamvashoz pedig az írásai által, elsősorban.

Hamvas Béla, film, könyv, Medio Kiadó, Dúl Antal, Szathmári Botond, Szervét Tibor, Hamvas Béla Alapítvány,

Annak, akit Hamvas világa beszippant, elkerülhetetlen a személye, élettörténete iránti érdeklődés. Hamvas fordulatokban gazdag külső, szinte „népmesei” élete (ahogy Szathmári Botond is nevezi a filmben) a jéghegy csúcsa – a belső út fordulatait sokkal nehezebb, talán lehetetlen hasonló precizitással megfogni, tartalomjegyzékbe szorítani. Ilyen értelemben a film és a könyv egyedi  kísérletet tesz arra, hogy Hamvas külső és belső történetébe minket beavasson.

Hamvas Béla, film, könyv, Medio Kiadó, Dúl Antal, Szathmári Botond, Szervét Tibor, Hamvas Béla Alapítvány,

Bizonyos értelemben a A valóságban felébredni című könyv a DVD csomagolása, „doboza”, mégis megállja a helyét önmagában is. Bár a mérete folytán az ember elsőre megtorpan. Kicsit talán hasonlóan ahhoz, ahogy egyesek megtorpantunk, amikor először hallottuk Hamvas hangját. Nem tudod hova tenni, kicsit forgatod, megközelíted egy másik irányból is. Ezt a könyvet, ahogy Hamvas egyik könyvét sem, nem lehet csak úgy olvasni. Már csak a mérete folytán sem. Meg kell adni a módját, vagy legalábbis érdemes. Amolyan Hamvasiasan, mintha ritka bort töltenél magadnak a kertben, egy őszi aranynapon. Leülsz, a könyvet az ölödbe veszed, kinyitod – és Hamvas egyedülálló, sajátos, és minden irányba nyitott belső világában találod magad. 

Gazdagon illusztrálva, nagylelkűen adva a könyv külalakjára is (Imre Judit igényes munkája) – ami pedig az életmű-sorozat megszokott barnás-zöld könyvei után örömteli felüdülés. (Milyen izgalmas lenne, ha mostantól kezdve kék lenne az életmű-sorozat színe. Tengermély-kék.) És, a történeti linearitáson túl, mintha lenne egy íve a szemelvények válogatásának koncepciójában, nem dobja az olvasót egyből a mélyvízbe (a szövegeket Palkovics Tibor válogatta). Kiváló ajándék lehet, ha valakivel megosztanád mindazt, amit Hamvas hozott az életedbe. Csak bár a zsebben is könnyen elférne, hogy akár a metrón is lehessen olvasni. Nekem minden újabb eddig nem látott fotót és kéziratot öröm volt benne felfedezni.

Hamvas Béla, film, könyv, Medio Kiadó, Dúl Antal, Szathmári Botond, Szervét Tibor, Hamvas Béla Alapítvány,

A könyv DVD-mellékletének fő anyaga egy szép, szolid és hiánypótló dokumentumfilm, Katona Zsuzsa és Nyeste Péter filmje. Alapos, szelíd, és komoly, őszinte belső tartása van. Igényes illusztrációk, rugalmas vágás és találó, izgalmas zenei aláfestés - aki nem ismeri Hamvas élettörténetét, annak jó összefoglaló, aki pedig már ismeri, az majd újra rácsodálkozik, már csak a film kellemesen gördülékeny ritmusa folytán is. Az igazán izgalmas csemegék azonban az extra menü alatt várnak minket. Azon belül pedig három interjú, melyek igazából néhol kifejezetten személyes vallomások. 

Hamvast olvasni kell, elsősorban, ez biztos, és ez egy egyszemélyes dolog. (Mármint kettő, hiszen Hamvas is veled van.) De amikor a könyvet becsukom, onnan kezdve már az is izgalmas, hogy milyen hatással van életemre. Meg a tiedre. Hogyan józanít ki, amikor belealszom az életembe. Vagy hogyan nyit távlatot az életemben. És a tiédben?

Hamvas Béla, film, könyv, Medio Kiadó, Dúl Antal, Szathmári Botond, Szervét Tibor, Hamvas Béla Alapítvány,

Három interjú, melyekben három külön világ mesél Hamvasról és önmagáról, Hamvas kapcsán. (Ezekből szerepelnek részletek a fikciós dokumentumfilmben.) Érezni róluk, hogy hol állnak, és öröm hallgatni, hogy erről miként mesélnek. Dúl Antal gesztusai, tekintete, gondolatfordulatai a régiek – és ezt jó újra látni. Szó esik például arról, hogy melyik könnyen fasisztának értelmezhető írása nem jelent még meg, meg arról is, hogy miért törte be a házmesterének ablakait, és hogyan úszta meg a szibériai munkatábort. Dúl Antal megkerülhetetlen forrás, nem azért, mert a Hamvas-életmű jogörököse, hanem mert elsőkézből mesél történeteket, részleteket Hamvasról, és másodkézből, Kemény Katalin által. Ez a másfél órás interjú egy sűrített Dúl Antal előadás, amelyet eléggé szisztamatikusan feltett kérdések terelnek. 

De tovább, Szervét Tibortól azt is megtudhatjuk, hogyan segített neki Hamvas letenni a cigit, és azt is, hogy mit kell elolvasson az, aki, még nem olvasott tőle semmit (ez, ugye, elég gyakran felmerül sokunkban). Majd Szathmári Botond a tőle megszokott gyémántpontos fogalmazással meghatározza és elhelyezi Hamvast kultúrtörténeti helyére. Megtudjuk tőle azt is, hogy a doktori disszertáció-biznisz sem ma kezdődött, és rámutat arra is, ami igencsak fontos gondolat, hogy talán az egyetlen író volt akkoriban, aki teljesen szabadon írt. De arra is, hogy pontosan miért nem tradicionalista író Hamvas, és, hogy a kritikák ellenére, miképpen volt ő otthon a jó értelemben vett ezotéria világában.

Változik a Hamvas-világ – elég csak a Hamvas Béla Alapítvány tevékenységeire egy pillantást vetni. Új fejezet, új lendület. És az is nagy dolog, ahogy egyre többen nemcsak hiszik, de mondják, hogy a Karnevál az egyik legnagyobb magyar regény, ha nem a legnagyobb. Ha filmes lennék, a DVD-n található extrák irányába mennék tovább: Hamvas hatalmas lélek, óriási szellemi erő volt, és ezt nemcsak a hatalmas életmű tartalma és minősége bizonyítja, hanem az is, hogy milyen sokféle embert érintett és érint meg. E tekintetben fel sem sorolom, hogy kivel lett volna kötelező interjút készíteni. Számomra. Mert ez egy csodálatosan színes világ, szinte szubkultúra, különleges és értékes személyes történetekkel - de mindenképpen egyfajta szellemi hullámhossz.

Hamvas Béla, film, könyv, Medio Kiadó, Dúl Antal, Szathmári Botond, Szervét Tibor, Hamvas Béla Alapítvány,

Bár értékes minden próbálkozás, Hamvast is, mint minden „másikat” összerakni végül csak intuitíve lehet. Ebben az értelemben az lesz majd igazán izgalmas, amikor valaki játékfilmben tesz egy őszinte kísérletet Hamvas kapcsán.

Az interjúk mentén villant belém, hogy mi volt az ami megfogott annak idején Hamvasban. Az, ahogy arról beszél, arról ír, ami van. A legpontosabban leírja azt, ami van. Leírja a jelent, amiben vagyok. És érthetővé, értelmezhetővé teszi azt számomra a múlt és a jövő felől nézve is. Ez pedig a hagyományok jellemzője, és végül engem is abba az irányba mozdított el. A hagyomány pedig mi mást tehet, mint megtanít a valóságban felébredni. Újra és újra, fáradhatatlanul felébredni.


A VALÓSÁGBAN FELÉBREDNI – Egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve. Szerkesztette és a szövegeket válogatta Palkovics Tibor. Medio. 2016.

A NEVEZETES NÉVTELEN – Fikciós dokumentumfilm Hamvas Béláról. Rendezte: Katona Zsuzsa. Producer Nyeste Péter. Aster Film. 2016.A címet a DVD-n található, a Virágzás napjai rendezvényen elhangzott beszélgetés felvétele inspirálta

Illusztrációk: a Medio Kiadó honlapjáról és képkockák a filmből